Høringer og tillatelser

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall trådte i kraft 1. januar 2011. En følge av dette var at alle som driver virksomhet som medfører eller kan medføre radioaktiv forurensning måtte søke Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om tillatelse til dette.

På denne siden finner du:

  • Tillatelse samt søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i de sakene der det er gitt tillatelse.
  • Søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i saker som ikke er ferdigbehandlet enda.
Høringer og tillatelser Emne Dato Status ▲
Høring av søknad fra BG Norge om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer Radioaktive utslipp 11.04.2014 Til høring
Høring av søknad fra BP Norge AS om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall Radioaktiv forurensning 12.07.2011 Til høring
Høring av søknad fra Chemtech AS om tillatelse til håndtering og mellomlagring av radioaktivt avfall fra petroleumsvirksomheten Radioaktivt avfall 25.10.2011 Til høring
Høring av søknad fra Coast Center Base om tillatelse til håndtering og mellomlagring av radioaktivt avfall, og om utslipp til sjø Radioaktive utslipp 11.10.2011 Til høring
Høring av søknad fra ExxonMobil Exploration and Production AS om tillatelse til utslipp av naturlig forekommende radioaktive stoffer fra Jotunfeltet Radioaktive utslipp 10.11.2012 Til høring
Høring av søknad fra Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus, om tillatelse til radioaktiv forurensning Radioaktiv forurensning 21.11.2012 Til høring
Høring av søknad fra Kværner Stord AS om tillatelse til utslipp av radioaktiv forurensning og til håndtering av radioaktivt avfall fra petroleumsindustrien Radioaktiv forurensning 01.04.2012 Til høring
Høring av søknad fra NOAH AS søker om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering, lagring og deponering av radioaktivt avfall Radioaktiv forurensning 01.07.2011 Til høring
Høring av søknad fra Norsk Gjenvinning Industri AS om tillatelse til mottak og mellomlagring av radioaktivt avfall over og under deponeringsgrensen, spyling av NORM-kontaminert materiale og utslipp av radioaktiv forurensning Radioaktiv forurensning 20.11.2012 Til høring
Høring av søknad fra SAR Tanager AS om tillatelse til håndtering og lagring av radioaktivt avfall fra petroleumsindustrien Radioaktivt avfall 22.07.2011 Til høring