Høringer og tillatelser

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall trådte i kraft 1. januar 2011. En følge av dette var at alle som driver virksomhet som medfører eller kan medføre radioaktiv forurensning måtte søke Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om tillatelse til dette.

På denne siden finner du:

  • Tillatelse samt søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i de sakene der det er gitt tillatelse.
  • Søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i saker som ikke er ferdigbehandlet enda.
Høringer og tillatelser Emne ▼ Dato Status
Akershus Universitetssykehus - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer Tillatelser 13.05.2013 Tillatelse gitt
Glencore Nikkelverk AS – Midlertidig tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer og håndtering av radioaktive stoffer Tillatelser 20.12.2013 Tillatelse gitt
Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus – endret tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer Tillatelser 24.02.2014 Tillatelse gitt
Høring - forskrift om strålevern og bruk av stråling - AVSLUTTET Stråling 29.09.2010
Høring på forslag om justering i solarieregelverket Solarium 18.12.2019 Til høring
Høring - økt bruk av tilstandsrapport ved omsetning av boliger - AVSLUTTET Radon 01.09.2009
Gassco – Tillatelse etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall Radioaktivt avfall 31.10.2013 Tillatelse gitt
Heggvin Alun AS har fått tillatelse til mottak og håndtering av potensielt syredannende bergarter og avfall fra gruvedrift Radioaktivt avfall 23.02.2016 Tillatelse gitt
Høring av forslag til tiltaksplan for Søve Gruver fra Næring- og Handelsdepartementet Radioaktivt avfall 28.06.2013 Tillatelse gitt
Høring av søknad fra Ole & Peder Ødegaard om tillatelse til mottak og deponering av alunskifer i tilknytning til Borge avfallsdeponi Radioaktivt avfall 26.02.2014 Tillatelse gitt