Internasjonalt samarbeid

Strålevern og atomsikkerhet er områder som preges av et omfattende internasjonalt samarbeid. Samarbeidet omfatter blant annet beredskap, kjernesikkerhet, ikke-spredning, forvaltning og forsking.

Norge ønsker internasjonalt samarbeid på atomsikkerhetsområdet siden det i våre nærområder er mange kjernefysiske installasjoner: kjernekraftverk, avfallsbehandlingsanlegg, atomdrevne fartøy, kjernevåpen mv. Norge ønsker at risiko tilknyttet disse anleggene skal minimeres, siden en ulykke ved et slikt anlegg vil få konsekvenser i Norge uansett hvor i verden det skjer.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) bidrar til dette gjennom samarbeid med land i nærområder. DSA har særlig blitt tildelt ansvaret for gjennomføringen av Atomhandlingsplanen og forvaltningsansvaret for tilskuddsmidlene under denne.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og andre internasjonale og frivillige organisasjoner er viktige aktører i det internasjonale samarbeidet.

DSA er direktorat under Helse- og omsorgsdepartementet, men har direktoratsoppgaver og er rådgiver også for Utenriksdepartementet.

 • DSAs EØS-samarbeid

  DSAs EØS-samarbeid

  Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har siden 2009 deltatt i EØS-samarbeidet. DSA har gjennomført fire prosjekter, to i Romania (2009-2011 og 2014-2017), ett med Bulgaria (2009-2011) og ett med Slovakia (2015-2017).

  Les mer »
 • Avtalen om ikke-spredning av kjernevåpen

  Avtalen om ikke-spredning av kjernevåpen

  Ikkespredingsavtalen (Non-Proliferation Treaty, NPT) har som mål å stoppe spredningen av atomvåpen, fremme fredelig bruk av kjerneenergi og fremme nedrustning.

  Les mer »
 • Internasjonalt samarbeid

  Internasjonalt samarbeid

  Strålevern og atomstryggleik er prega av et omfattande internasjonalt samarbeid. Dette gjeld ikkje berre samarbeid om normer for forvaltning, men også eit aukande samarbeid om forsking over landegrensene.

  Les mer »
 • Konvensjonar for atomsikkerheit

  Konvensjonar for atomsikkerheit

  Noreg er medlem av fleire internasjonale konvensjonar for atomsikkerheit.

  Les mer »