Regelverk

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet forvalter følgende regelverk (lenker til Lovdata):

 1. StrålevernlovenStrålevernloven på engelsk  (Act on Radiation Protection and Use of Radiation)
 2. Strålevernforskriften. Forskrift om strålevern og bruk av stråling av 16.12.2016 i kraft 1.1.2017. Se merknader til forskriften. 
  Strålevernforskriften på engelsk   (Regulations on Radiation Protection and Use of Radiation).
 3. Forurensningsloven.
 4. Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfallSe kommentarer til forskriften.
 5. Avfallsforskriften
 6. Forurensningsforskriften.
 7. Atomenergiloven. Se Innholdet i atomenergilovenAtomenergiloven på engelsk  (pdf).
 8. Forskrift om fysisk beskyttelse av nukleære materialer.
 9. Forskrift om besittelse, omsetning og transport av nukleært materiale og flerbruksvarer. Se forskrift.
 10. Delegering av myndighet til Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet til å gi konsesjon for anløp av reaktordrevne fartøyer etter atomenergiloven § 4.
 11. Internkontrollforskriften.
 12. Forvaltningsloven.
 13. Offentleglova.

Veiledere til strålevernforskriften

Til forskrift om strålevern og bruk av stråling er det utarbeidet veiledere. Det er viktig at forskriftstekst og veiledning leses i sammenheng. Flere veiledere vil bli publisert ettersom de blir ferdige.

 • Veileder 1: Veileder om industriell radiografi. Se veileder (pdf).
 • Veileder 2: Veileder for bruk av åpne radioaktive kilder i laboratorium til forsknings-, undervisnings- og analyseformål, samt omsetning av åpne radioaktive kilder til samme formål. Se veileder (pdf).
 • Veileder 3: Veileder til solarieinnehavere og virksomheter som tilbyr soltimer. Se veileder (pdf).
 • Veileder 4: Veileder til solarieforhandlere og importører. Se veileder (pdf).
 • Veileder 5: Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur underlagt godkjenning. Se veileder (pdf).
 • Veileder 6: Veileder om stråleterapi. Se veileder (pdf).
 • Veileder 7: Veileder for bruk av kortbølget ultrafiolett stråling (UVC). Se veileder (pdf).
 • Veileder 8: Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Se veileder (pdf).
 • Veileder 9: Veileder om industrielle kontrollkilder. Se veileder (pdf).
 • Veileder 10: Veileder om nukleær medisin. Se veileder 10 (pdf).
 • Veileder 11: Publikasjonen er utgått.
 • Veileder 12: Veileder om sterke laserpekere. Se veileder (pdf).
 • Veileder 14 om strålebruk i odontologi. Se veileder (pdf) 

Veileder om radioaktiv forurensning

 • Veileder 13: Veiledning om radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall fra petroleumsvirksomheten. Se veileder (pdf).

Retningslinjer

 

Beredskapsmandatet er hjemlet i: