Publikasjoner

DSA-rapport (tidligere StrålevernRapport) er DSAs serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

DSA-info (tidligere StrålevernInfo) omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

DSA-hefte (tidligere StrålevernHefte) omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av DSA eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne Dato ▼ Last ned Type
+ DSA-rapport 06:2020 Målinger av radiofrekvente felt i Kristiansand – utvikling fra 2013–2019 02.07.2020 Last ned DSA-rapport
  Målingene presentert i denne rapporten viser at totaleksponeringen av befolkningen er relativt konstant over tid selv om det innføres bruk av nye frekvenser.
+ DSA-info 6:2020 Tilsyn i 2019 02.07.2020 Last ned DSA-info
  DSA utførte 56 stedlige tilsyn i 2019. 40 tilsyn ble utført i ulike industribedrifter, hos forhandlere, ved sykehus, hos tannleger og i kosmetiske klinikker, mens 16 tilsyn ble utført ved Institutt for energiteknikk (IFE). Ved IFE ble det avdekket manglende etterlevelse av krav ved fem av tilsynene. I de andre virksomhetene ble manglende etterlevelse av krav avdekket ved halvparten av tilsynene.
+ Veileder 10: Veileder om nukleærmedisin Nukleærmedisin 30.06.2020 Last ned Veiledere
  Veilederen viser hvordan en del generelle krav i "Forskrift om strålevern og bruk av stråling" kan oppfylles innen nukleærmedisinsk virksomhet. Dette gjelder bl.a. krav til godkjenning, melding, apparatur og utstyr, skjerming, dosegrenser, persondosimetri, kompetanse og spesielle krav til medisinsk strålebruk etc.
+ DSA-info 5:2020 Hendingar i 2019 04.06.2020 Last ned DSA-info
  Det var ingen alvorlege hendingar i Noreg i 2019, men det var fleire mindre hendingar med strålekjelder og kjelder på avvegar som vart handtert av DSA. Ved fleire høve vart det målt svært små mengder med radioaktivitet i lufta over Noreg. Nivåa var så lave at dei ikkje utgjorde noko risiko for menneske eller miljø.
+ DSA Report 05:2020 Regulatory Framework of Decommissioning, Legacy Sites and Wastes from Recognition to Resolution 29.05.2020 Last ned DSA-rapport
  Develop coherent and practical framework for optimization of protection for all prevailing circumstances in nuclear and radiological legacy management. To support international recommendations on holistic optimization, type of exposure situation and prescriptive and performance related regulations.
+ DSA-Bulletin 4:2020 Use of UVC to Inactivate Coronavirus 28.05.2020 Last ned DSA-info
  Short-wave ultraviolet radiation (UVC, 100-280 nm) can be used to disinfect surfaces and air in rooms, such as operating rooms and laboratories. Direct radiation can kill or inactivate organisms such as bacteria or viruses. UVC systems are well suited as a supplement to other disinfection methods.
+ DSA-rapport 3:2020: Overvaking av radioaktivitet i omgivnadane 2018 08.05.2020 Last ned DSA-rapport
  Rapporten omfatter beskrivelse og resultater fra Strålevernets RADNETT-, luftfilter-, og nedbørstasjoner og fra Sivilforsvarets målelag i 2018.
+ Råd om solbeskyttelse til skoler og barnehager 29.04.2020 Last ned Andre publikasjoner
 
+ DSA-info 03:2020 UVC og korona UVC 06.04.2020 Last ned DSA-info
  Selv om studier så langt ikke er gjennomført på koronaviruset SARS-CoV-2, ligner det på andre kjente virus, og man kan anta at UVC-stråling inaktiverer også dette viruset etter maksimalt noen minutters direkte bestråling. UVC-stråling forårsaker akutte skader på hud og øyne, og ingen personer må utsettes for strålingen uten beskyttelse.
+ Veileder 13 - Veiledning om radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall fra petroleumsvirksomheten Radioaktivt avfall 03.04.2020 Last ned Veiledere
  Veilederen forklarer og utdyper krav i forurensningsloven og strålevernloven med tilhørende forskrifter, som vil ha betydning for håndtering av radioaktive stoffer i petroleumsvirksomheten. Dette omfatter blant annet reglene for utslipp, avfallsbehandling, lagring, deponering og eksport og import av radioaktivt avfall. Oppdatert april 2020.